Monday, 1 March 2010

V-Shape Shortcuts

Prep for a spring show-off by working your upper body.

If you're going to work your vanity muscles (nothing wrong with that!), choose exercises that provide fast results. This routine uses overhand, underhand, and neutral grips, which combine to demand more of your biceps and triceps. Also, the multimuscle moves will build your chest, back, and shoulders, says Matt McGorry, C.F.T., who created the routine. (And if you want to ignite new growth, be sure you work these six muscles you ignore—but shouldn't.)

1. Bench press

Lie on a flat bench. Using an overhand, shoulder-width grip, hold a barbell straight above your sternum, lower it, pause, and press it back up. Keep your elbows tucked so that when you're in the down position, your upper arms form a 45-degree angle to your body.

2. Chinup

Hang from a chinup bar using an underhand, shoulder-width grip. Pull your chest to the bar. Once the top of your chest touches the bar, pause, and then slowly lower yourself.

If chinups are too hard, try a pulldown machine instead, and use an underhand grip.

(Not seeing the results you want from your workout? Try these eight weightlifting fixes for more muscle.)

3. Seated dumbbell shoulder press

Sit at the end of a bench with your torso upright. Hold a pair of dumbbells just outside your shoulders with your palms facing each other. Press the weights up until your arms are straight, and then slowly lower them to the starting position.

4. Barbell row

Grab a barbell with an overhand grip that's just beyond shoulder width. Keeping your back naturally arched, bend at your hips and knees and lower your torso so it's almost parallel to the floor. Let the bar hang, and then pull it toward your upper abs. Pause, and slowly lower the bar.

And check out the best new exercises for every part of man's body to burn fat and chisel the physique you've always wanted.
Sunday, 28 February 2010

BIOS beep

BIOS響鈴含義[轉帖]

下面就較常見的三種BIOS(AMI BIOS、Award BIOS和Phoenix BIOS)的電腦為例,介紹開機自檢響鈴代碼的具體含義(關於電腦使用的BIOS型號可從BIOS芯片上或者從開機自檢的信息中看到,如看到AMI的字樣 則為AMI BIOS;如看到Award字樣則為Award BIOS)。

Award BIOS

 1短:系統正常啟動。恭喜,你的機器沒有任何問題。

 2短:常規錯誤,請進入CMOS Setup,重新設置不正確的選項。

 1長1短:RAM或主板出錯。換一條內存試試,若還是不行,只好更換主板。

 1長2短:顯示器或顯示卡錯誤。

 1長3短:鍵盤控制器錯誤。檢查主板。

 1長9短:主板Flash RAM或EPROM錯誤,BIOS損壞。換塊Flash RAM試試。

 不斷地響(長聲):內存條未插緊或損壞。重插內存條,若還是不行,只有更換一條內存。

 不停地響:電源、顯示器未和顯示卡連接好。檢查一下所有的插頭。

 重複短響:電源有問題。

 無聲音無顯示:電源有問題。

AMI BIOS

 1短:內存刷新失敗。更換內存條。

 2短:內存ECC較驗錯誤。在CMOS Setup中將內存關於ECC校驗的選項設為Disabled就可以解決,不過最根本的解決辦法還是更換一條內存。

 3短:系統基本內存(第1個64kB)檢查失敗。換內存。

 4短:系統時鐘出錯。

 5短:中央處理器(CPU)錯誤。

 6短:鍵盤控制器錯誤。

 7短:系統實模式錯誤,不能切換到保護模式。

 8短:顯示內存錯誤。顯示內存有問題,更換顯卡試試。

 9短:ROM BIOS檢驗和錯誤。

 1長3短:內存錯誤。內存損壞,更換即可。

 1長8短:顯示測試錯誤。顯示器數據線沒插好或顯示卡沒插牢。

Phoenix BIOS

1短:系統啟動正常

1短1短1短:系統加點初始化失敗

1短1短2短:主板錯誤

1短1短3短:CMOS或電池失效

1短1短4短:ROM BIOS校驗錯誤

1短2短1短:系統時鐘錯誤

1短2短2短:DMA初始化失敗

1短2短3短:DMA頁寄存器錯誤

1短3短1短:RAM刷新錯誤

1短3短2短:基本內存錯誤

1短3短3短:基本內存錯誤

1短4短1短:基本內存地址線錯誤

1短4短2短:基本內存校驗錯誤

1短4短3短:EKSA 時序器錯誤

1短4短4短:ELSA NMI錯誤

2短1短1短:前64KB 基本內存錯誤

3短1短1短:從DMA寄存器錯誤

3短1短2短:主DMA寄存器錯誤

3短1短3短:主中斷處理寄存器錯誤

3短1短4短:從中斷處理寄存器錯誤

3短2短4短:鍵盤控制器錯誤

3短3短4短:顯示內存錯誤

3短4短2短:顯示錯誤

3短4短3短:未發現顯示只讀存儲器

4短2短1短:時鐘錯誤

4短2短2短:關機錯誤

4短2短3短:A20門錯誤

4短2短4短:保護模式中斷錯誤

4短3短1短:內存錯誤

4短3短3短:時鐘2錯誤

4短3短4短:時鐘錯誤

4短4短1短:串行口錯誤

4短4短2短:並行口錯誤

4短4短3短:數字協處理器錯誤

Wednesday, 17 February 2010

Tuesday, 16 February 2010

普通話聲母韻母表 (Flash)Original

(z)

za

扎 匝 咂 拶 臜


雜 砸 囋
zai
zāi
災 甾 哉 栽

zǎi
仔 載 宰 崽

zài
再 在 載

zan
zān
篸 糌 簪

zán


zǎn
拶 昝 儧 攢 趲

zàn
暫 鏨 贊 酂 囋 濽 瓚

zang
zāng
贓 臟 牂 臧

zǎng


zàng
臟 奘 葬 藏

zao
zāo
遭 糟

záo


zǎo
早 棗 蚤 澡 璪 藻

zào
皂 灶 唣 造 慥 簉 譟 噪 燥 躁

ze

則 責 擇 咋 迮 澤 嘖 幘 笮 舴 簀 賾 齰


仄 昃 側

zei
zéi
賊 鲗

zen
zěn


zèn


zeng
zēng
曾 增 憎 繒 罾 矰

zèng
綜 繒 贈 甑

zha
zhā
扎 吒 咋 查 奓 挓 哳 揸 喳 猹 渣 溠 楂 劄 齇

zhá
扎 札 軋 閘 炸 鍘 喋 劄 牐

zhǎ
苲 拃 眨 砟 鲊 鲝

zhà
乍 詐 咋 柞 柵 奓 咤 炸 痄 蚱 槎 榨 蠟 霅 醡

zhai
zhāi
側 齋 摘

zhái
宅 擇 翟

zhǎi


zhài
責 債 柴 砦 祭 寨

zhai


zhan
zhān
占 沾 氈 旃 粘 詹 譫 饘 邅 瞻 鹯 鳣

zhǎn
斬 飐 盞 展 嶄 搌 輾 黵

zhàn
占 棧 戰 輚 站 綻 湛 襢 顫

zhan


zhang
zhāng
餦 張 章 鄣 獐 彰 漳 嫜 璋 樟 蟑 仉

zhǎng
長 漲 掌 礃

zhàng
丈 仗 杖 張 帳 賬 脹 漲 障 嶂 幛 瘴

zhao
zhāo
釗 招 昭 啁 著 朝 嘲 鼌

zháo


zhǎo
爪 找 沼

zhào
召 兆 詔 趙 笊 棹 旐 照 罩 鮡 肇 瞾

zhe
zhē
折 蜇 嗻 遮 螫

zhé
折 哲 輒 晢 詟 蟄 蜇 謫 磔 轍

zhě
者 鍺 褚 赭 褶

zhè
這 柘 浙 蔗 嗻 鷓 蟅

zhe


zhei
zhèi


zhen
zhēn
貞 針 偵 珍 胗 幀 湞 真 楨 砧 禎 蓁 斟 椹 甄 榛 溱 臻 箴

zhen
zhěn
診 枕 疹 軫 袗 胗 畛 縝 稹

zhen
zhèn
陣 鎮 振 震 振 朕 賑 圳 纼 鴆

zheng
zhēng
丁 正 爭 征 怔 諍 掙 崢 猙 政 鉦 癥 烝 睜 錚 箏 蒸 鯖

zhěng
拯 整

zhèng
正 爭 證 怔 鄭 諍 政 掙 癥 錚

zhi
zhī
之 支 氏 汁 只 卮 芝 吱 枝 知 肢 織 汦 梔 胝 祗 脂 椥 稙 禔 搘 榰 蜘

zhí
執 直 侄 值 埴 職 植 殖 縶 跖 摭 躑 蹢

zhǐ
止 只 旨 址 芷 扺 沚 紙 祉 枳 指 軹 恉 咫 茝 疻 趾 黹 酯 徵

zhì
至 志 豸 忮 識 厔 郅 幟 織 帙 制 質 炙 治 紩 櫛 柣 峙 陟 桎 輊 贄 摯 致 秩 狾 梽 鷙 擲 畤 铚 偫 痔 猘 窒 蛭 痣 智 滯 騭 彘 置 锧 稚 雉 滍 寘 疐 瘈 躓 膣 觶 螲 擿

zhong
zhōng
中 忪 忠 終 盅 鐘 柊 舯 衷 螽

zhǒng
腫 種 冢 踵

zhòng
中 仲 眾 種 重 蚛 衷

zhou
zhōu
州 舟 謅 侜 周 洲 诪 辀 調 啁 鸼 赒 喌 粥 盩

zhóu
妯 軸

zhǒu
肘 帚

zhòu
紂 咒 宙 縐 荮 軸 胄 咮 祝 晝 酎 皺 舳 甃 僽 噣 繇 驟 籀

zhou


zhu
zhū
朱 邾 侏 誅 茱 洙 絑 珠 株 諸 銖 豬 袾 蛛 櫧 潴 橥

zhú
術 竹 竺 柚 逐 燭

zhu


zhú
瘃 劚 蠋 躅

zhǔ
主 詝 拄 柱 渚 煮 屬 褚 囑 麈 矚

zhù
寧 主 佇 苧 芧 助 住 纻 杼 貯 注 駐 柱 炷 祝 砫 疰 著 蛀 庶 鑄 筑 翥 箸

zhua
zhuā
抓 撾 檛 簻 髽

zhuǎ


zhuai
zhuāi


zhuǎi


zhuāi


zhuài


zhuan
zhuān
專 膞 磚 顓

zhuǎn


zhuàn
傳 沌 轉 囀 瑑 賺 譔 撰 饌 篆 篹 籑

zhuang
zhuāng
莊 妝 樁 裝

zhuǎng


zhuàng
壯 狀 僮 撞 幢 戇

zhui
zhuī
隹 追 騅 椎 錐

zhuì
墜 綴 惴 縋 錣 膇 贅 醊

zhun
zhūn
屯 迍 肫 窀 諄 衠

zhǔn
準 埻

zhuo
zhuō
拙 捉 桌 倬 棁 涿 焯 鐯

zhuó
灼 茁 卓 斫 濁 酌 浞 諑 啄 著 琢 斮 椓 鋜 禚 斲 鷟 繳

zhuō


zhuó
濯 鐲 躅

zi

仔 孖 吱 孜 甾 咨 姿 茲 貲 資 菑 淄 諮 緇 輜 嗞 嵫 粢 孳 滋 趑 觜 訾 錙 齜 镃 鼒 髭 鯔


子 仔 姊 耔 虸 茈 呰 秭 籽 笫 梓 啙 紫 訾 滓


自 字 剚 牸 倳 恣 眥 漬 胾 胔 子

zong
zōng
樅 宗 綜 棕 腙 惾 騣 嵸 蹤 潈 翪 鬃

zǒng
總 捴 傯

zòng
縱 疭 粽 豵

zou
zōu
鄒 騶 諏 陬 菆 緅 鯫 鄹

zǒu


zòu
奏 揍

zu

苴 租 菹


足 卒 崒 族 鏃


詛 阻 組 俎 祖

zuan
zuān
鉆 躦

zuǎn
篹 纘 纂

zuàn
鉆 賺 攥

zui
zuī
脧 羧 咀

zuǐ
觜 嘴

zuì
最 晬 罪 檇 蕞 醉

zun
zūn
尊 嶟 遵 樽 鱒

zǔn
僔 撙 噂

zùn


zuo
zuō
作 嘬

zuó
昨 捽 笮 琢

zuǒ
左 佐 撮

zuò
作 坐

(y)

ya

丫 壓 厭 吖 呀 押 鴉 啞 椏 鴨 雅


牙 伢 芽 岈 玡 釾 蚜 崖 涯 睚 衙


疋 啞 雅


軋 亞 壓 訝 迓 玡 埡 挜 砑 婭 氬 揠 猰

ya


yan
yān
咽 懨 嬮 煙 殷 胭 焉 崦 閼 閹 淹 腌 湮 鄢 嫣 燕

yán
延 芫 嚴 言 阽 妍 巖 沿 炎 研 鹽 埏 鉛 閻 蜒 筵 顏 檐

yǎn
奄 兗 匽 儼 衍 弇 剡 厴 掩 郾 眼 偃 琰 棪 揜 晻 渰 扊 罨 演 縯 魘 蝘 黡 甗 黭 鼴

yàn
厭 觃 研 硯 咽 彥 艷 晏 唁 宴 驗 鴳 諺 堰 雁 喭 焰 焱 滟 墕 釅 饜 爓 讞 燕 贗

yang
yāng
央 泱 殃 鴦 秧 鞅

yáng
揚 羊 陽 瑒 楊 旸 飏 煬 鍚 佯 瘍 垟 徉 洋 烊 蛘

yǎng
卬 仰 養 氧 癢 瀁

yàng
怏 煬 樣 恙 烊 羕 鞅 漾

yao
yāo
幺 夭 吆 約 妖 要 喓 腰 徼 邀

yáo
爻 堯 肴 僥 垚 蕘 軺 峣 姚 珧 陶 銚 窯 謠 搖 徭 遙 猺 瑤 飖 繇 鰩

yǎo
杳 咬 舀 窅 窈

yào
瘧 藥 要 鑰 靿 鷂 曜 耀

ye

耶 倻 掖 椰 暍 噎


邪 爺 耶 揶 铘


也 冶 野


業 葉 頁 曳 嶪 拽 鄴 夜 咽 曄 燁 掖 液 謁 殗 腋 靨 馌

yi

一 伊 衣 醫 依 祎 咿 檥 銥 猗 椅 壹 揖 嫛 漪 噫 鹥 繄 黟


義 匜 儀 訑 圯 夷 貤 沂 詒 迤 飴 怡 宜 荑 杝 咦 貽 迻 姨 栘 眙 胰 宧 扅 蛇 移 痍 遺 椸 頤 疑 嶷 籎 彝 觺


乙 已 以 依 釔 迆 苡 佁 檥 尾 矣 苢 蟻 艤 酏 倚 扆 椅 顗 蛾 旖 踦 齮


乂 弋 億 義 藝 刈 憶 艾 仡 議 屹 亦 衣 異 杙 抑 囈 邑 貤 佚 役 譯 易 嶧 佾 懌 泆 詣 驛 繹 枻 軼 昳 食 疫 弈 羿 奕 斁 挹 悒 益 浥 誼 埸 勚 逸 翊 翌 嗌 鶂 溢 肄 裛 裔 意 縊 藝 蜴 鮨 瘞 嫕 鹝 鎰 饐 毅 鹢 熠 薏 殪 曀 螠 噫 劓 賹 臆 翳 寱 翼 虉 鐿 癔 懿 鹥

yin
yīn
因 陰 茵 音 洇 姻 骃 絪 氤 殷 銦 裀 堙 喑 愔 闉 溵 禋 慇

yín
圻 吟 垠 狺 訚 崟 銀 淫 寅 婬 龂 鄞 夤 齦 蟫 霪 嚚

yǐn
尹 引 吲 飲 蚓 隱 靷 讔 檃 癮 螾

yìn
印 飲 茚 蔭 胤 垽 鮣 窨 憖

ying
yīng
應 英 鶯

yingli
yīnglǐ


ying
yīng
罃 嬰 媖 瑛 锳 蘡 攖 嚶 罌 纓 瓔 櫻 鸚 膺 鷹

yíng
迎 塋 熒 滎 盈 瑩 螢 營 縈 鎣 楹 瀅 蠅 瀠 嬴 贏 瀛 籝

yǐng
郢 潁 穎 影 癭

yìng
應 映 硬 媵

yo

育 喲 唷

yo


yong
yōng
傭 擁 癰 邕 庸 嗈 鄘 雍 墉 慵 鏞 壅 臃 雝 饔

yóng
喁 颙

yǒng
永 甬 泳 俑 勇 涌 恿 蛹 湧 踴 鲬

yòng
用 傭 醟

you
yōu
優 憂 攸 呦 幽 悠 麀 鄾 耰

yóu
尢 尤 由 郵 猶 油 柚 疣 莜 蕕 鈾 蚰 魷 游 楢 輶 鲉 猷 蝣 蝤 繇

yǒu
友 有 酉 卣 羑 莠 銪 牖 黝

yòu
又 右 幼 有 佑 侑 狖 柚 囿 宥 祐 誘 蚴 釉 褎 鼬

yu

迂 吁 紆 於 菸 淤 瘀


于 與 予 邘 伃 玙 歟 余 妤 盂 臾 魚 禺 竽 舁 俞 狳 馀 諛 娛 萸 雩 漁 隅 揄 喁 嵎 崳 畬 逾 腴 愉 渝 瑜 榆 虞 愚 艅 覦 歈 輿 窬 蝓 髃


與 予 嶼 傴 宇 羽 嫗 雨 俁 禹 語 圄 敔 圉 偊 鄅 庾 铻 瑀 瘐 齬 窳


與 玉 馭 芋 吁 聿 谷 飫 汩 雨 郁 育 昱 禺 獄 語 彧 峪 鈺 浴 預 域 堉 菀 欲 閾 淯 諭 尉 棫 遇 喻 御 鵒 寓 裕 粥 矞 蕷 罭 愈 煜 滪 譽 蔚 蜮 毓 隩 薁 熨 遹 豫 燠 燏 鷸 鬻

yuan
yuān
鳶 眢 鴛 冤 淵 涴 蜎 鹓 裷 箢

yuán
元 芫 園 員 沅 垣 爰 袁 原 圓 黿 援 湲 媛 緣 塬 猿 源 嫄 轅 櫞 螈 圜

yuǎn


yuàn
苑 怨 院 垸 衏 媛 掾 緣 瑗 愿

yue
yuē
曰 約 矱

yuě


yuè
月 戉 樂 刖 抈 軏 玥 岳 櫟 鑰 說 悅 閱 鉞 躍 越 粵 鸑 樾 嶽 龠 瀹 黦 爚 籥 籰

yun
yūn
暈 缊 氳 煴 赟

yún
云 勻 蕓 員 沄 妘 紜 昀 耘 畇 鄖 涢 筠 筼 鋆

yǔn
允 狁 隕 殞

yùn
孕 運 蕓 員 鄆 惲 暈 醞 慍 缊 韞 韻 煴 褞 蘊 熨